Plant Manager

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  3 weeks ago
 • Category:
  Supply Chain Management
 • Deadline:
  January 29, 2019
 • Gender:
  Other

Plant Manager

วัตถุประสงค์:

รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล การบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บริหารเพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จ ลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารต้นทุน

การผลิต การจัดการคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการส่งมอบ และการสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปยังลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ

ปริมาณ ต้นทุน ระยะเวลาส่งมอบและการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้สามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนประมาณการโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท
 • ควบคุม ดูแล การบริหารงานต่างๆ ของฝ่ายที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาให้รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารต้นทุนการผลิต
 • ควบคุม ดูแล บริหารงานการผลิตของโรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้าในด้านปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบสินค้า
 • บริหารจัดการเพื่อให้การผลิตเป็นไปมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้สามารถเพิ่มผลผลิต และลดของเสีย โดยกำหนดเป้าหมายการทำงาน เพื่อการติดตามวัดผล
 • ควบคุม ดูแล การบริหารงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ/หรือ กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดของเสีย
 • ควบคุม ดูแล การบริหารงานของฝ่ายเทคนิคและระบบคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพให้สามารถควบคุม และตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยมุ่งเน้นการลดคำร้องเรียนลูกค้า สร้างความมั่นใจในคุณภาพ
 • ควบคุม ดูแล งานด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังในแต่ละประเภท ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูปทั้ง 2 โรงงานบรรจุภัณฑ์และพัสดุช่าง (อะไหล่เครื่องจักร) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คุณสมบัติ:

 • ระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการ หรือ สาขา Industry Engineering หรือวิทยาศาสตร์การผลิต หรือ วิทยาศาสตร์อาหาร และ/หรือ เทียบเท่า
 • ประสบการณ์งานระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวางแผนการทำงาน มีภาวะผู้นำมีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

location